Poskytované služby

MAFIL poskytuje několik typů služeb:

  • Odborná výpomoc s přípravou projektu k měření
  • Vlastní měření
  • Odborná výpomoc se zpracováním dat
  • Školení a kurzy v oblasti metod, práci v laboratoři, zpracování dat apod.


Základní službou MAFIL je realizace měření na dostupných přístrojích. To je možné ve třech režimech:

  1. full service (měření je kompletně zajištěno zaměstnanci laboratoře*, výzkumník jen zajistí objednání vyšetřovaných osob). Tento typ klade zvýšenou logistickou náročnost na laboratoř a možný jen se souhlasem vedoucího MAFIL.

  2. partial service (hlavní technická stránka měření je zajištěna zaměstnancem laboratoře, kvalifikovaná výpomoc je zajištěna proškoleným členem příslušného výzkumného týmu (projektu), pro něhož se měření provádí*). Tento typ je nejčastěji uplatněným typem přístupu k měření.

  3. equipment only (měření si zajišťují proškolení členové výzkumného týmu (projektu), zaměstnanec laboratoře je k dispozici v prostorách MAFIL stran případné technické podpory). Tento typ je umožněn jen po předchozím zaškolení (včetně dostatečné praxe), vyřízení všech náležitostí dle provozního řádu a schválení vedoucím MAFIL.

*Obsluha MR laboratoře musí být vždy zajištěna v souladu s provozním řádem MAFIL. Např. měření na lidech musí být zajištěno vždy v součinnosti nejméně dvou osob – přesná pravidla viz platný provozní řád laboratoře.


Odborná výpomoc s přípravou projektu k měření je doplňkovou službou poskytovanou v několika úrovních – od konzultací stran vhodného nastavení měřících protokolů přes různá odladění a nastavení přístrojů a pilotní studie, programování experimentální stimulace pro fMRI, až po případnou implementaci hardwarových či softwarových doplňků nutných k realizaci projektu. Rozsah této služby tedy závisí na komplexnosti projektu a zkušenostech výzkumného týmu – ovšem i na zkušenostech zaměstnanců laboratoře (ne u všech měřících metod jsme schopni nabídnout plný rozsah odborné pomoci).

Odborná výpomoc se zpracováním dat může zahrnovat různé úrovně přípravy dat, zpracování dat, tvorby skriptů na zpracování, konzultace se členy výzkumného týmu k postupům zpracování atd. Opět se jedná o velmi individuální záležitost, která závisí na komplexnosti projektu a zkušenostech výzkumného týmu – ovšem i na zkušenostech zaměstnanců laboratoře (ne u všech typů metod/dat jsme schopni nabídnout plný rozsah odborné pomoci).

Školení uživatelů probíhá na dvou úrovních. Jedna úroveň zahrnuje zejména povinná proškolení pro výzkumníky pohybujícími se v laboratořích, vypomáhajícími při měření nebo samostatně realizujícími měření. Druhá úroveň zahrnuje vzdělávání uživatelů v oblasti používaných metod a zpracování dat (vzdělávací kurzy a workshopy organizované laboratoří).